What Lies Beneath (2000) ว็อท ไลส์ บีนีธ ซ่อนอะไรใต้ความหลอน

ภรรยาของนักวิทยาศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเชื่อว่าบ้านริมเวอร์มอนต์ของเธอถูกผีสิง – หรือว่าเธอเสียใจ