werewolf the beast among us (2012) ล่าอสูรนรก มนุษย์หมาป่า

werewolf the beast among us (2012) ล่าอสูรนรก มนุษย์หมาป่า
ตั้งอยู่ในหมู่บ้านศตวรรษที่ 19 ชายหนุ่มที่กำลังเรียนอยู่ใต้หมอท้องถิ่นเข้าร่วมทีมล่าบนเส้นทางของสิ่งมีชีวิตที่คล้ายหมาป่า