Seabiscuit (2003)ซีบิสกิต ม้าพิชิตโลก

Seabiscuit (2003)ซีบิสกิต ม้าพิชิตโลก
เรื่องราวที่แท้จริงของนักแข่งม้าในยุคเศรษฐกิจตกต่ำที่อ่อนแอซึ่งชัยชนะของพวกเขาได้ยกขึ้นไม่ใช่แค่วิญญาณของทีมที่อยู่เบื้องหลัง แต่ยังรวมถึงประเทศของพวกเขาด้วย