Primer (2004) ไพรเมอร์

สี่เพื่อน / ผู้ประกอบการที่เพิ่งเริ่มต้นรู้ว่ามีบางอย่างที่ใหญ่กว่าและมีนวัตกรรมมากกว่าอุปกรณ์ตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นต่อสู้กับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของพวกเขา