illang the wolf brigade (2018) กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ

illang the wolf brigade (2018) กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ

ในปี2029 รัฐบาลเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ได้ร่วมกันปกครองประเทศและได้ตั้งหน่วย “กองพลหมาป่าพันธุ์ปีศาจ” เพื่อปราบผู้ชุมนุนที่กำชังก่อตัวขึ้นเพื่อจัดขวางการรวมประเทศ