Godzilla Mothra and King Ghidorah Giant Monsters All-Out Attack (2001) ศึกสัตว์ประหลาด ถล่ม ก็อตซิลล่า คิงกิโดร่า

สัตว์คุ้มครองผู้สูงอายุสามตัวตื่นขึ้นมาเพื่อปกป้องญี่ปุ่นจากโรค Godzilla