Girlfriend Boyfriend (2012) สัญญารัก 3 หัวใจ

Girlfriend Boyfriend (2012) สัญญารัก 3 หัวใจ
เมื่อนักเรียนสามคนกบฏออกจากบ้านเกิดเพื่อติดตามความฝันตลอดชีวิตของพวกเขาในเมืองใหญ่ความสัมพันธ์ของพวกเขาเริ่มเผชิญกับแรงกดดันของชีวิตจริงในขณะที่ขบวนการปฏิรูปทางสังคมและการเมืองของไต้หวันในปีพ. ศ.