Ghost in the Shell 2 Innocence (2004) โกสต์อินเดอะเชลล์ 2

Ghost in the Shell 2 Innocence (2004) โกสต์อินเดอะเชลล์ 2

ในปี พ.ศ. 2575 Batôนักสืบหุ่นยนต์ของหน่วยรักษาความปลอดภัยสาธารณะต่อต้านการก่อการร้ายหน่วยที่ 9 สืบสวนกรณีหุ่นยนต์หญิงซึ่งสร้างขึ้นเพื่อความสุขทางเพศเท่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ฆ่าเจ้าของของเธอ