Fireproof (2008) ไฟร์พรูฟ แกร่งกว่าไฟ หัวใจวีรบุรุษ

ในความพยายามที่จะรักษาชีวิตสมรสของเขานักผจญเพลิงใช้การทดลอง 40 วันที่เรียกว่า “The Love Dare”