Finding Forrester (2000) ไฟน์ดิ้ง ฟอร์เรสเตอร์ ทางชีวิต รอใจค้นพบ

เด็กอัจฉริยะการเขียนเด็กคนหนึ่งหาที่ปรึกษาในผู้เขียนซ่อนเร้น