Fatal Attraction (1987)เสน่ห์มรณะ

Fatal Attraction (1987)เสน่ห์มรณะ

ขาตั้งคืนหนึ่งของชายที่แต่งงานแล้วจะกลับมาหลอกหลอนเขาเมื่อคนรักคนนั้นเริ่มล่อลวงเขาและครอบครัวของเขา