Equity (2016) อีควอนิตี้

นายธนาคารเพื่อการลงทุนระดับสูง Naomi Bishop กำลังถูกคุกคามด้วยเรื่องอื้อฉาวทางการเงินและต้องแก้ปัญหาการทุจริตแห่งการทุจริต