Chinatown (1974) ไชน่าทาวน์

นักสืบเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างให้เปิดเผยผู้ล่วงประเวณีพบว่าตัวเองถูกจับในเว็บหลอกลวงการทุจริตและการฆาตกรรม