Battlefield Heroes (2011) ผู้กล้า (ไม่) ท้าสู้

เรื่องราวนี้แผ่กระจายออกไป 8 ปีหลังจาก “ยุทธการฮังกัน” ซึ่งทำลาย Baekjae เมื่อกลุ่มราชวงศ์ Silla-Tang โจมตีเมือง Goguryeo