22 July (2018) 22 กรกฎาคม วันมหาโหด

22 July (2018) 22 กรกฎาคม วันมหาโหด

เรื่องราวสามส่วนของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เลวร้ายที่สุดในนอร์เวย์ซึ่งมีผู้ถูกสังหารมากกว่าเจ็ดสิบคน 22 กรกฏาคมมองภัยพิบัติคนรอดชีวิตระบบการเมืองของนอร์เวย์และทนายความที่ทำงานในกรณีที่น่ากลัวนี้